DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gorzow.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Król
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 95 7355 932

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Tel.: +48 95 7355 500

Faks: +48 95 7355 670

E-mail: [email protected]

Strona internetowa: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

Budynek główny Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim mieszczący się przy ul. Sikorskiego 4, Gorzów Wielkopolski jest częściowo dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się 2 wejścia:  

- do wejścia od strony ul. Sikorskiego prowadzą schody

- dla osób poruszających się na wózkach zapewniona jest możliwość wejścia do budynku drugim wejściem od strony ul. Herberta gdzie dostępna jest winda oraz platforma przyschodowa dla wózków, znajdująca się przy schodach zlokalizowanych na poziomie pierwszego piętra

Budynek posiada windę pozwalającą na dostęp osób na wózkach inwalidzkich.

 Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra jest umieszczony dzwonek do przywołania pracownika Sali Obsługi Klienta.

Toaleta na parterze jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.